Vetureissa 3201 - 3221 kylkilogo on tyylitelty V.

VR Sr2 3211 Helsingissä. Foto J. Nordlund 1997-08-14

Takaisin